SAMENWERKING BRANCHES EN BEROEPEN

Samenwerking, aansluiten van wegen

R.O.O.S. faciliteert aansluitend maatwerktrajecten richting (h)erkenning, validering en certificering branchespecifiek en brancheoverschrijdende competenties volgens de EU erkende branche- en meetstandaarden.

R.O.O.S. nodigt alle partijen uit die zich richten op ondersteuningen van starters, werkenden om ontwikkeladviezen, maatgericht onderwijs en EVC en begeleiding naar ander werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen, aan te sluiten op de landelijke rotonde.

EVC in te zetten bij NOW 3 regeling

In de kamerbrief van Koolmees van 23 september jl. wordt duidelijk gemaakt dat ook EVC een in te zetten instrument is in het kader van het noodpakket NOW 3 waarbij bedrijven die van dit steunpakket gebruik maken 10% van hun subsidie moeten inzetten voor onderwijs, EVC loopbaanadvisering e.d. Dit is beredeneerd vanuit de arbeidsmarkt, er is behoefte aan een medewerker, er is een vacature. En een diploma solliciteert niet.

In het portfolio via R.O.O.S. kan de professional van alles toevoegen, van beroepsproducten, reflectieverslagen tot aan ambities. Daar zit een schil omheen waar mensen van en met elkaar kunnen leren, via leercommunities, werkgroepjes, waar onderlinge verbanden liggen met daaromheen afslagen waar mensen te rade kunnen gaan. 

  1. Centraal stellen van vakmanschap.
  2. Vertrouwen in de branches voor een gezamenlijke ontwikkeling (aanvullend) onderwijs en borging van de onderliggende competenties en daarmee samenhangend;
  3. Totstandkoming van een uniforme certificering met civiel effect en validering en erkenning van later ontwikkelde competenties, erkennen van generieke competenties die de flexibiliteit van de werknemers en zzp’ers helpt en stimuleert.
  4. Ontwikkeling van een systeem via gewaarmerkte data waarbij iedere professional zichzelf kan laten certificeren op basis van kennen en kunnen, en zelf keuze maakt in ontwikkelen op gewenste competenties. Uiteraard binnen de AVG-regels en gebaseerd op onderliggende, gevalideerde competenties en meetstandaarden van de branches op Europees niveau.
  5. Wijze van (h)erkenning, certificering staan resp. onder toezicht van Kenniscentrum EVC en Stichting Examenkamer. Professional houdt eigen regie en verantwoordelijkheid.
  6. Een landelijke regie op sturing, bewaking van de essentie van LLO vanuit de individuele professional.