DOORBRAAK LLO

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Kern van de voorgestelde aanpak is het stimuleren van de eigen keuzen van de mensen op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken.

Leven Lang Ontwikkelen is het antwoord op het besef dat de wereld niet stil staat, dat life-time employability geschiedenis is. Dat hangen aan het nu het ontslag van morgen is. Leven Lang Ontwikkelen vindt voor 85% plaats op de werkplek. Daar wordt ervaring opgedaan. Daar vinden de innovaties plaats, willen bedrijven niet ingehaald worden door hun concurrenten. Het individueel ontwikkelen en aantonen van vakmanschap gebeurt door te meten. Aan meten en de verslaglegging daarvan kunnen diploma’s en certificaten verbonden worden. Aan meten kunnen ook inzetbaarheidsniveaus van in de praktijk ontwikkelde competenties verbonden worden.  (Dus naast te laten zien wát je hebt gedaan ook tonen op welk niveau je dat doet).

LLO maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Daarnaast draagt LLO bij aan een soepel functionerende arbeidsmarkt. Het kabinet wil daarom van ‘repareren naar ‘vooruitkijken’. Mensen moeten zich niet pas scholen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en hun leven.

Het kabinet kan deze doorbraak alleen realiseren samen met sociale partners, O&O organisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere betrokkenen. Ter ondersteuning van een brede gezamenlijke aanpak start het kabinet een meerjarig actiegericht programma, met als ambitie de eigen regie van mensen te versterken met als doel:

  • inzichtelijk maken welke scholingsmogelijkheden mensen hebben, zodat zij makkelijker de regie kunnen nemen;
  • stimuleren dat iedereen een individueel leer- en ontwikkelbudget tot zijn of haar beschikking heeft;
  • de juiste randvoorwaarden bieden, zodat mensen in staat zijn de regie te pakken over werk en leven. Dit doet het kabinet door goede ondersteuning te stimuleren, de leercultuur in kleine bedrijven te versterken en een flexibel onderwijsaanbod te bevorderen.