BRANCHESTANDAARDEN

Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Deze standaarden zijn door een branche ontwikkeld en inhoudelijk anders dan de standaarden die gelden voor het mbo (Crebo) of hbo (Croho). De branche laat zich daarbij leiden door de toepassing van beroepsrollen in de praktijk en de daarbij benodigde toe te passen kennis.

Wanneer kan goedkeuring van een branchestandaard worden aangevraagd?

Wanneer een branche of sector overweegt om EVC voor een bepaalde branchestandaard als loopbaaninstrument in te zetten, kan een aanvraag worden ingediend. Bij deze overweging kunnen voor de branche een aantal zaken van belang zijn, nl.: om welke doelgroep gaat het, met andere woorden, zal EVC in de sector of branche vaak worden ingezet of benut? Wat is de ontwikkelingsinspanning voor het verwerven van kennis en vaardigheden om de branchestandaard te beheersen? Is EVC hiervoor het juiste loopbaaninstrument?
Nadat een branche onder meer deze punten in overweging heeft genomen kan zij besluiten om een EVC-standaard aan te vragen.

Wie kan een aanvraag voor goedkeuring van een branchestandaard indienen?

Sectorale sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) van een branche of sector of cao-partijen dienen een aanvraag in of machtigen een organisatie om deze aanvraag in te dienen. Zij dienen hiervoor bewijs aan te leveren: bewijs ten aanzien van rechtspersoonlijkheid of een machtiging dat aanvrager formeel mag aanvragen namens sectorale sociale partners (of cao-partijen). Een voorbeeldmachtiging maakt onderdeel uit van het aanvraagformulier.

Lees verder: Waar een branchestandaard als EVC-standaard aan moet voldoen. https://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/branches/uitleg-branchestandaarden.